Proizvod je dodat u korpu!
ULTEGRA FB
Ultegra FB predstavlja ekskluzivnu shimano tehnologiju koju inspiriše samouverenost i maksimalno potencira ribolovne performanse.
Kategorija: Mašinice
Podkategorija: Prednja kočnica
Proizvođač: Shimano
Jedinica mere:kom
Opis proizvoda:

Po mi­šlje­nju mno­gih is­ku­snih ri­bo­lo­va­ca se­ri­ja ma­ši­ni­ca Ul­te­gra FB od­li­ku­je se iz­u­zet­nim od­no­som ce­ne i kva­li­te­ta, pa ni­je ni čud­no što je jed­na od naj­pro­da­va­ni­jih u ak­tu­el­nom Shi­ma­no­vom asor­ti­ma­nu.

Ovi če­kr­ci ima­ju pet ku­glič­nih le­ža­ja i je­dan ne­po­vrat­ni, »Ha­ga­ne« zup­ča­ni­ke, či­ja je efi­ka­snost po­ve­ća­na »X-Ship« si­ste­mom po­dr­ške (ra­di što efi­ka­sni­jeg pre­no­sa sna­ge sa ru­či­ce na ro­tor), »Aero Wrap« si­stem sla­ga­nja (ko­ji omo­gu­ća­va iz­u­zet­no pre­ci­zno na­mo­ta­va­nje i mo­no­fi­la i ple­te­ni­ca svih de­blji­na, uklju­ču­ju­ći i one naj­ta­nje), »G-Free« te­lo (ko­je olak­ša­va ru­ko­va­nje če­kr­kom i ujed­no mu da­je bo­lji ba­lans), »Co­re­pro­tect« si­stem za­šti­te od pro­do­ra vo­de, vo­do­ot­por­nu i vr­lo pre­ci­znu pred­nju koč­ni­cu, sklo­pi­vu jed­no­stru­ku ru­či­cu od alu­mi­ni­ju­ma sa udob­nim gu­me­nim ru­ko­hva­tom i hlad­no ko­va­nu alu­mi­ni­jum­sku špul­nu.

Da je ova se­ri­ja jed­na od udar­nih u ka­ta­lo­gu Shi­ma­na za 2019. po­ka­zu­je i to što je u njoj čak de­vet mo­de­la (oni sa ozna­kom HG od­no­sno XG ima­ju br­ži pre­nos, dok su im osta­le ka­rak­te­ri­sti­ke iste kao kod osnov­nog mo­de­la)

NAPOMENA: Na sve Shimano mašinice dajemo garanciju od dve godine koje su kupljene u našoj prodavnici uz fiskalni račun.Obezbeđen servis i rezervni delovi.Garancija ne važi za modele koji se više ne proizvode.

Tehničke karakteristike:
VELIČINA BROJ LEŽAJA KAPACITET mm/m TEŽINA PRENOS
2500FB 5+1 0,18/290 240g 5,0:1
C3000FB 5+1 0,25/210 240g 5,0:1
4000FB 5+1 0,25/260 285g 4,8:1
Garancija:
2 godine
Izaberite željenu verziju proizvoda: Dodatak na osnovnu cenu proizvoda:
Verzija proizvoda:
Cena: 12950 rsd
Količina   |  U korpu
* Sve cene su sa uračunatim PDV-om
** Isporuku vršimo putem kurirskih službi. Troškovi dostave nisu uračunati u cenu proizvoda i naplaćuju se dodatno. Za porudžbine u vrednosti preko 3000 rsd dostava je besplatna.
Detaljne informacije o poručivanju možete naći na strani Pomoć. Ukoliko imate probleme prilikom poručivanja možete nas kontaktirati putem Kontakt Forme ili putem telefona 069/4171766.


Copyright © Riboshop, All rights reserved. ™ Custom Management Systems 4U